Argumenter

Forslag til argumenter kan sendes til forslag@neitile16.no

Husk at forslag dere sender hit også må sendes inn som innspill til Nye veier. De går ikke automatisk herfra. Dette er for å samle argumenter som alle kan bruke.

Her er et knippe argumenter som kan brukes til høringsinnspill mot Nye Veier og Nes kommune. Etterhvert som nye forslag kommer inn, vil vi publisere dem her. Forslag med sjikanerende innhold, ufint språk eller usakligheter vil ikke bli publisert.

 • Det virker som det er gjennomgående liten verdsetting av skogsområder i planene til nye veier. Selv om det kanskje er billigere å bygge vei gjennom skog, med mindre innløsning av bebyggelse og lignende, har disse områdene enorm betydning for oss som bor her. Vi som velger å bo i bygda velger bort sentrale goder som kjøpesentre, kino, uteliv og tjenestenærhet nettopp fordi vi verdsetter stillhet og natur mer. Dette mener vi tilskrives alt for liten verdi i trasèvalgene. Hvis veien bygges her sitter vi som bor her igjen med bare ulemper.
 • Skog og vann i skogbygda blir brukt til rekreasjon og turområde for store deler av Nes. Ikke bare skogbygdinger
 • Fløyta, innsjøen rett nord for trasèen er flittig brukt som badeplass for hele bygda, og området rundt er yndet til overnatting i naturen på grunn av stillheten og roen her ute.
 • Det er sterkt lokalt engasjement for å ta vare på turstier, gapahuker, badeplass med mer. Det er blant annet nylig gjennomført en omfattende skilting av historiske stedsnavn med for eksempel setre og møller i skogen til glede for oss alle.
 • Det er et godt hestemiljø i bygda, nettopp på grunn av lett tilgang til skog og mark og ridetraseer. På grunn av at områdene er store og ubrutte blir det lite konflikter da det er plass til alle. Motorvei rett igjennom disse områdene vil ødelegge både tilgang og idyll.
 • Skog og landskap i skogbygda blir brukt av mange forskjellige interessenter. For eksempel Turgåere, jegere, skigåere, syklister, hester, naturfotografer, hytteeiere ….
 • Fyrivangen er en skiløype med lange tradisjoner, både som turløype, og som arena for det årlige fyrivang-løpet.
 • Skogbygda er en mosaikk av dyrket mark, små og større skogteiger,  små tjern og myrer  med Fallåa/Uåa som i nedre del er stilleflytende.Dette er et artsrikt viltområde, hvor flere rødlistede arter er representert, :Her hekker kattugle, (Nes er et veldig bra område for arten og har god bestand)hornugle, lerkefalk, tårnfalk, musvåk, vepsevåk og hønsehauk.
 • Fallåa og områder omkring  er viktig hvile og rasteplass for fugler på trekk : traner, canadagås, storspove, bekkasiner, vipe og  sniper. Dette er arter som hekker i Skogbygda.Sangsvaner oppholder seg her under trekket. Det er ved etpar anledninger hørt åkerrikse i Sjøligrenda og i Fallet de senere åra.
 • Skogbygda har en god bestand av hjortevilt, særlig rådyra er tallrike. En motorvei  vil sperre trekkveier som eretablert gjennom mange år.
 • Ertsruderget har fått status som naturreservat. Et slikt område bør ha kantsoner for å unngå negativ påvirkning.
 • Ertsruderget har fått status som naturreservat. Et slikt område bør ha kantsoner for å unngå negativ påvirkning.I år ble det registrert fangstgroper som strekker seg fra en tidligere og registrert forekomst i Gusterud mellom Bemla og Raubekken. ( undertegnede m.flere)Denne nyoppdagede  rekka består  minst 10  tydelige groper og kan være svært gamle.Rekka av groper går fra Bemla nord for Skansen og til det møter stigningen av Ertsrudberget.Vi har også mistanke om at dette fangstsystemet fortsetter vestover fra Gusterudveien der Raubekken krysser.
 • Det er rester av flere små og store dambygg i vassdragene i Skogbygda. Skogbygda historielag har oversikt over anleggene og de andre kulturminnene.
 • Sjøligarda / Sjøligrenda ved Sjølitjernet er registrert som hensynssone i Nes kommunes kulturminneplan.
 • En motorvei gjennom Skogbygda vil være totalt ødeleggende for  folk og dyrs livsmiljø samt våre kulturminner og vårt jordbruk.Vi skriker nei…
 • Ua er ei såkalt meandrerende elv som er markert som prioritert naturtype i Naturbase (nettside), nettopp fordi den er viktig leveområder for mange ulike arter av for eksempel fugl, i tillegg til at vegetasjonen langs elvekanten blir frodig.
 • Skogbygda har lokasjoner med utvalgte naturtyper (for eksempel Gråor-Heggeskog i nærheten av Sagen gård) og rødlistede arter. Ved Ingeborgrud er det for eksempel observert myrhauk, åkerrikse og storspove i Ingeborgrud og omegn, som er markert som sterkt truet, kritisk truet og sårbar på rødlista.
 • Det ville vært tragisk hvis så mye matjord som det er her i Skogbygda skulle gått med i laging av en ny vei, men det ville også gått utover vipa, som er markert som sterkt truet på rødlista. Vipa lager reir og hekker på jordet om våren, og ville mistet mange hekkeområder hvis veien blir lagt over flere av jordene.
 • Det er flere kulturminner i Skogbygda som er verdt å ta vare på, for eksempel flere av krigsminnene rundt om kring i skogen, og Sagen Mølle.
 • En eventuell motorvei her vil totalt ødelegge hele bygda.
 • Fin natur, mange muligheter til fine naturopplevelser og spesielt mange kulturminner vil bli totalt rasert ved et slikt inngrep.
 • Skogbygda Historielag har lagt ned en betydelig innsats for å lage en meget fin historieløype i bygda og flere lag og foreninger er aktive i bygda, grunnlaget for disse vil også falle bort ved et slikt inngrep.
 • Å legge en motorvei gjennom Skogbygda og andre levende bygder vil være et overgrep mot alle som bor i bygdene.
 • Ta til fornuft og bruk mest mulig av eksisterende trase.
 • Korridorene A og B vil dele bygda og lokalsamfunn. Dessuten vil innbyggerne ikke ha noe glede av veien, da dagens E16 vil fortsatt bli brukt for de aller fleste fra Skarnes og Nes. På dagens E16 skal over 80% av trafikken sørover mot Kløfta, Skedsmo, Lillestrøm, Lørenskog og Oslo. Altså en liten andel svinger av mot Jessheim. Korridorene A og B vil ødelegge et viktig friluftsområde, som er snøsikkert og med stor aktivitet også om vinteren. Området fra Skarningshagen, Grenihagen mot Lindberget har et rikt dyreliv,og har et viktig elgtrekk,som blir skadelidende og ødelagt ved disse korridorene. Viktig natur og lokalsamfunn blir ødelagt for alltid. Nå må myndighetene stoppe å bygge ned natur og matjord for å spare litt tid. Godstransport har heller ikke lov til å kjøre i 110 km, slik at beregnet tidsbesparelse må tydeligvis gjelde personbiler.  I en verden hvor miljø og klima blir stadig viktigere bør Norge gå foran og vise at det å utbedre dagens trase er den beste løsningen, og «monsterveier» hører fortiden til.
 • Skogbygda er en av få bygder på Romerike med relativt lite trafikk og ganske trygt for barn å ferdes. La det fortsatt være slik. 
 • Selv er jeg lydfølsom, har valgt å ha lang reisevei på jobb, og bosette meg i Skogbygda, for stillhetens skyld. Stillheten her betyr svært mye for meg. Det å få en støyende trafikkert vei gjennom bygda, vil forringe min livskvalitet og tvinge meg til å selge og flytte. Vær så vennlig og legg veien der det allerede er støy. La bøndene våre få beholde sine jorder og skog.
 • Gindermyrene: tur og rekreasjon,  turløpenett vinterstid
 • Høgmyra; Slippsted for utstyr og våpen til motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig.
 • Skjærsjøen; Grotte benyttet av motstandbevegelsen til å skjule utstyr fra slippstedet fra Høgmyra og omliggende områder.
 • Skjærbekken; Utkommer fra Skjærsjøen med bl.a.rester av sagbruk, og en fullt ut intakt demning for regulering for drift av sagbruket. Bekken er også en resurs for fristidsfiskere.  Skjærbekken har sitt utløp i Kampå, som sammen med Uåa.
 • I området finnes rester etter gamle boplasser, alle med en unik forhistorie, bla.a. Smedbråtan, Dompa –med et stort tuntre plantet av tidligere beboere, fortsatt intakt. Stier og trimløyper er lagt innom de fleste av disse områdene og brukes jevnlig sommer som vinter til rekreasjon. Utskikkspunkter som nevnes er bl.a. Vøyenhøgda (Vøihøgda)og Lindberget  som har  bra utsyn både til både Fenstad og Skogbygda.